Toimintaterapia

Mitä, missä ja kenelle?

Mitä? Miksi?

Toimintaterapiamme on lääkärin määräämää kuntoutusta, jossa toiminnan avulla harjaannutetaan lapsen taitoja lähemmäs ikätasoa ja aikuisia itsenäisempään elämään.

Missä?

Toimintaterapiaamme toteutetaan joko vastaanottotiloissamme Hirvensalmella tai tavoitteiden mukaan asiakkaan lähiympäristössä kotona, koulussa tai päiväkodissa. Terapiassa harjoiteltujen taitojen siirtäminen arkeen onnistuu parhaiten koti-, päiväkoti- ja koulukäyntien avulla.

Kenelle?

Terapiamme sopii vauvasta vaariin asiakkaille, joilla on jokin neurologinen sairaus tai neuropsykiatrisia ongelmia. Diagnoosina voi olla esim. kehitysvamma, autismi, ADHD, oppimisvaikeuksia, hahmotus- ja motorisia ongelmia, kehitysviivettä, tunne-elämän ja käyttäytymisen pulmia.

Miten?

Menetelminä käytämme vuorovaikutuksessa tapahtuvaa sensomotorista leikkiä, toiminnallisia menetelmiä ja päivittäisten toimien harjoittelua, esim. terapiakeinuja, mosaiikkitöitä ja keittiötoimintoja. Terapiassa voidaan myös kartoittaa asiakkaan vahvuuksia ja pohtia yhdessä miten niiden avulla saavutetaan asetettuja tavoitteita. Itsensä hyväksymistä ja läsnäoloa harjoitellaan mindfulnessharjoitusten avulla. Asiakkaan motivoituminen terapiaan on tärkeä osa kuntoutusta, joten painotamme menetelmien valinnassa asiakkaan mielenkiinnon kohteita.

Lasten terapiamuodot
Lasten ryhmäterapia

Ryhmätoimintaterapiaamme osallistuu 2-6 asiakasta. Pienryhmässä on turvallista harjoitella sosiaalisia- ja vuorovaikutustaitoja, sekä saada palautetta muilta ryhmäläisiltä omasta toiminnastaan ohjatussa tilanteessa. Ryhmäkerta koostuu alkutapaamisesta ja kuulumisten vaihtamisesta, motorisiin-, hahmotus- ja vuorovaikutusharjoituksiin sekä ryhmäkerran tapahtumien kertaamiseen, jolloin jokainen ryhmäläinen arvioi omaa sekä muiden suoriutumista ryhmässä. Menetelminä lastenryhmissä käytetään motorisia ratoja, sääntö- ja pihaleikkejä, terapiakeinuja, sosiaalista leikkiä, hahmotusharjoituksia, kädentaitojenmenetelmiä, vuorovaikutus- ja tunneharjoituksia sekä keittiötoimintoja. Menetelmät ja tavoitteet räätälöidään joka ryhmään tarpeen mukaan.  

Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapiassa kuntoutamme lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Tavoitteena on että lapsi kykenee lisäämään valmiuksiaan ja käyttämään mahdollisuuksiaan laaja-alaisesti niin leikkiessään, koulunkäynnissä kuin myös itsestä huolehtimisen taidoissa.

Arviointi

Lasten arviointi

Lapsen ikää vastaavaa toimintakykyä arvioimme leikin ja testien avulla. Arvioitavia alueita ovat sensomotoriset perusvalmiudet ja kouluvalmiudet mm. lapsen kehonhallinta ja liikkuminen; käsienkäyttö, visuomotoriikka, hahmottaminen, toiminnanohjailu ja tunteiden tunnistaminen. Arviointi koostuu 3-5 tapaamiskerrasta, joihin sisältyy keskusteluita vanhempien tai lasta hoitavien henkilöiden kanssa. Arvioinnista tehdään kirjallinen palaute.

Lapsi hyötyy toimintaterapiasta, jos hänen on hankalaa

  • ideoida, suunnitella ja ohjata omaa leikkiään
  • jakaa, vuorotella ja toimia yhdessä muiden lasten kanssa
  • kiipeillä, hyppiä ja hallita kehoaan erilaisissa tilanteissa kotona, hoidossa tai koulussa
  • pukea, riisua ja syödä sekä toimia itsenäisesti
  • ratkaista ongelmia, tehdä kompromisseja tai olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa
  • käyttää kyniä, saksia tai suoriutua koulutehtävistä.

Ohjaus/konsultointi

Ohjaamme myös mielellämme asiakasta ja hänen omaisiaan ja hoitavia tahoja toimintakykyyn liittyvissä asioissa sekä osallistumme kuntoutussuunnitelmien tekoon tarvittaessa. Toimintaterapeuttimme voivat myös konsultoida yhteistyötahoja; fysioterapeutteja, puheterapeutteja, opettajia ym.

Ota huomioon kun olet tulossa terapiaan!

Toivomme, että ensimmäiselle terapiakerralle lapsen mukana tulevat vanhemmat ottavat mukaan lääkärinlausunnot ym. tutkimustietoja. Lasten toimintaterapia onnistuu parhaiten joustavissa vaatteissa ja terapian aikana käytetään aina tossuja tai ollaan paljain jaloin turvallisuussyistä. 

  • project slide
  • project slide
  • project slide
  • project slide

Terapian tavoitteet ovat aina yksilölliset.
Pyrkimyksenä on itseohjautuvuus sekä opittujen taitojen ja tunteiden siirtäminen jokapäiväiseen elämään.